DESTEKLER

Kalkınma Ajansı Destekleri

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için toplam 26 bölgede kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyet gösteren bölgesel kalkınma ajanslarıdır.

Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır.

Teknik Destek

Ajansların, bölgelerdeki firmalara bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak konularda kurumsal kapasitelerinin artırılması amacıyla herhangi bir mali destek vermeksizin insan kaynağı ve hizmet alımı yoluyla verdiği destek türüdür.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Proje Teklif Çağrısı

Ajanslar, yılın belli dönemlerinde Proje Teklif Çağrısı açıklar ve başvurusu yapılan projelere mali destek sağlarlar. Başvurusu yapılan projelerin Ajans tarafından belirlenen önceliklerle uyumlu olması zorunludur. Ajansın belirlediği öncelikler, bölge planında bölgenin gelişmesi ve kalkınması için belirlenen gelişme eksenlerinin uygulanmasını sağlayacak önceliklerdir. Çağrılar hem kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilere hem de kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yöneliktir. Çağrı içeriği, konusu ve bütçesi bölgelere göre değişim göstermektedir.

Fizibilite Desteği

Bölgelerin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına verilen doğrudan mali destek türüdür.

Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajanslar tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.
Faizsiz kredi desteği, ajanslar tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin mevzuat kapsamında belirtilen usul ve esaslar dahilinde ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.
 
Kalkınma ajansları aşağıdaki başlıklarda destek vermektedir.
 • Kira desteği
 • Makine, teçhizat, donanım desteği
 • Hammadde desteği
 • Yazılım desteği
 • Hizmet alımı desteği
 • Personel giderleri desteği
 • Proje danışman desteği
 • Eğitim desteği
 • Sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği
 • Proje tanıtım desteği
 • Yurtdışı kongre, konferans, fuar desteği
 • Test, analiz, belgelendirme desteği

REFERANSLARIMIZ